Anja Lund

Folketingskandidat i Assens-kredsen

Hvorfor en Stemme på mig


En stemme på mig til folketingsvalget, er en stor stemme ind til vores velfærd-og sundhedsområde og de frivillige foreninger.

Jeg har 8 års erfaring på den politiske bane, hvoraf jeg i de sidste 4 år, har fået erfaring fra både region og kommune. Det giver en stor indsigt og erfaring, at kunne sidde med som politiker begge steder og jeg er meget optaget af, at vi kan skabe fremtidens sundhedsvæsen, i et tæt samspil mellem region, kommuner og praksisområdet. Vi skal skabe de bedste rammer for, at alle - både børn og voksne - kan føle sig trygge og ikke falder mellem to stole, når de bliver syge eller har brug for hjælp.

I kommuner og i sundhedssektoren står vi med en stor udfordring, med rekruttering af sundhedsfagligt personale. 
Jeg håber Christiansborg snart får lavet en ny sundhedsreform. Og I en ny Sundhedsreform, skal der kigges på alle uddannelser indenfor sundhedssektoren, flere skal uddannes. 

En af de største udfordringer jeg ser foran mig, er rekruttering af sundhedsfaglige personaler og fastholdelse, så vi kan yde en god og værdig pleje og omsorg til vores borgere, det har jeg følgende bud på som jeg vil arbejde hårdt for :

Den største udfordring nu og i fremtiden, er manglen på SOSU hjælpere og assistenter samt sygeplejersker, men vi mangler også andre sundhedsfaglige kompetencer, herunder pædagoger og psykologer m.m.

Vi skal lokalt i kommuner og på vores sygehuse, arbejde med det gode arbejdsmiljø, så vi kan fastholde vores nuværende personale. 

Vi skal kigge på arbejdsplaner, hvor vi som arbejdsgivere giver mere fleksibilitet til de ansatte og på de ressourcer vores ansatte bruger på dokumentation, kan man ansætte andre kompetencer til at gøre det ?

Vi skal være bedre til at ansætte personale til rengøring og bruge SOSU hjælpere/assistenter til det, de er uddannet til, nemlig personlig pleje og omsorg til de ældre m.fl. der har brug for hjælp.

I kommunen skal vi ansætte flere unge fra 15 år, hvor de kan blive en del af et arbejdsfællesskab, der giver liv og glæde til vores borgere, så de kan få lysten til at uddanne sig indenfor vores velfærdsområder.

IT, velfærds-og robotteknologi, er vejen frem, det skal vi investere i, hvis vi skal løse fremtidens sundhedsvæsen.

Indenfor Børne og ungeområdet har vi siden 2019 fået analyseret hele vores Inklusion i folkeskolerne, specialområdet, Center for læring og trivsel, Familiehuset, SSP og vores anbringelsesområde. I det sidste 1,5 år har vi haft Socialstyrelsen og Ankestyrelsen med deres Task Force inde og analysere hele vores myndighedsområde, samtidig er de i gang med et kompetenceløft til vores medarbejdere og har nu igangsat nye arbejdsgange og procedurer  i vores sagsbehandlinger. De mange nye strategier og politikker vi har udformet på baggrund af alle vores analyser, er først her i 2021 sat i gang og det er nu, at alle nye handleplaner skal ud at virke. Vi skal lykkes på alle områder og det kræver et endnu tættere samarbejde imellem politikere og vores medarbejdere.

Bevægelse i skolen og en god trivsel ligger mig meget på sinde, derfor har vi også besluttet, at alle dagtilbud og skoler, skal være ude og opleve samfundet og væk fra de “kedelige” lokaler minimum en dag om ugen, i et endnu tættere samarbejde med vores foreninger, erhvervsliv, kulturliv og vores skønne natur. Det skal vi holde fast i og jeg glæder mig til, at vi i et tæt samarbejde med andre aktører kan udvikle vores skoler og dagtilbud.

Gode relationer, fællesskaber og trivsel er altafgørende for læring, en positiv udvikling, uddannelse og senere i job. Vores skoler, dagtilbud og foreningsliv, er vigtige elementer i den grundlæggende dannelse for vores børn og unge. Derfor er det også enorm vigtigt, vi sætter ind med en endnu tidligere indsats i de kommunale institutioner / tilbud og til de familier der har det svært. Vi skal sætte fokus på vores mentale og fysiske sundhed.

Vores foreningsliv og det frivillige arbejde er uundværligt i vores samfund. Hvis ikke vi investerer i de områder, vil det bløde…. Alle foreninger har svært ved at rekruttere frivillige, derfor skal vi styrke samarbejdet og skabe de bedste rammer, i et tæt samspil mellem kommunen og de frivillige og det vil jeg meget gerne sætte mig for bordenden til.


Mærkesager - rV21/kV21


RV21 - REGION SYDDANMARK

EN GOD START PÅ LIVET

Jeg vil arbejde for at styrke vores fødeområde. Der skal flere hænder til fødegangene, så mor, far og barnet får en tryg start på deres nye tilværelse, ved at kunne føde ved en kendt jordmoder. Samtidig skal vi give mere tid i jordmoderkonsultationerne, så forældre kan føle sig trygge både før og efter fødslen.

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

Vi skal prioritere samarbejdet højt mellem region, kommune og læger. Vi skal fortsætte udviklingen af vores sundhedshuse og nære sundhedstilbud tæt på borgerne. Vi skal have fuld fokus på, hvordan vi sikrer udbredelse af gode tværsektorielle løsninger til gavn for vores borgere. Vi skal sikre, at alle borgere kan få en læge, uanset hvor man bor i regionen.

EN STYRKET PSYKIATRI

Et styrket samarbejde mellem kommune og region, er altafgørende for at vi kan lykkes med psykiatrien. Jeg vil arbejde for en styrket akuthjælp i kommunerne og pårørende vejledere, der kan gå på tværs i kommune og region. Samtidig skal vi styrke indsatsen mod børn og unges mistrivsel, forebyggelsen skal prioriteres højt, så vi undgår psykiske sygdomme.

KV21 - NORDFYNS KOMMUNE

BØRNENE ER VORES FREMTID

Jeg vil sikre tryghed, trivsel og lige muligheder for alle børn og unge. 

Gode relationer, fællesskaber og trivsel er altafgørende for læring, en positiv udvikling, uddannelse og senere job. 

Dagtibud, skoler, fritids og foreningslivet er vigtige elementer i den grundlæggende dannelse for alle børn og unge. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed og alle børn skal opleve, at de har indflydelse på eget liv.

SUNDHED GIVER OVERSKUD

Derfor skal vores foreningsliv og det frivillige arbejde værdsættes.

I et tæt samarbejde med de frivillige, foreninger og organisationer, skal vi understøtte og skabe de bedste rammer og vilkår til alle.

ET VÆRDIGT LIV

Jeg vil sikre, at vi skaber og udvikler de bedste rammer og tilbud til vores borgere, med udgangspunkt i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Vi skal støtte op om borgerens værdighed og livskvalitet, samtidig sikre, at vi giver den rette støtte og vejledning til de pårørende.

Jeg vil sikre, der sker et øget fokus på psykiatrien, demensområdet og ensomheden blandt vores borgere.


MIT CV

Uddannelser

1992-1996 Uddannet frisør
2019 Fitness instruktør
2021 Yoga instruktør
2021 Kostvejleder

CIVILT JOB

1996-1999 Ansat som frisør
1999 - 2018 Selvstændig frisør
2006 - 2008 Underviser på frisørskolen

FRIVILLIGT ARBEJDE

2018…
LÆS MERE